Aan de raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De leden van het Dorpsnetwerk Amerongen hebben 21 oktober 2021 het document Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug besproken. Het Dorpsnetwerk heeft deelgenomen aan de participatiefase en diverse punten ingebracht gevoed door de inloopavond voor de bewoners in 2020. In deze notitie beperken we ons tot Amerongen en de delen van het document die ons dorp betreffen.
Er bestaat veel waardering voor de opzet van de participatie en de creatieve manier waarop de inwoners zijn gestimuleerd om mee te denken over de toekomst van ons dorp. De toekomstvisie van Amerongen zoals die op pagina 26 van het document is afgedrukt, krijgt minder waardering en biedt ons inziens niet “ het kompas dat ons gaat helpen om de komende jaren de route te gaan bepalen” zoals burgemeester Frits Naafs in de inleiding schrijft.

Het Dorpsnetwerk Amerongen schetst hieronder haar Toekomstvisie van Amerongen en geeft explicieter de richting aan van de gewenste ontwikkeling.

Natuur en recreatie
Er is een grote biodiversiteit, van heuvelrug tot en met de Rijn en haar oevers. Het groenbeheer gebeurt zorgvuldig door gemeente en andere landschapsbeheerders, met waar mogelijk veel samenwerking met de bewoners.
Recreatie wordt beleidsmatig in goede banen geleid in overleg met de betrokken partijen waarbij schade aan de natuur beperkt blijft.

Cultuurhistorie
Het specifieke karakter van de historische kern met haar vele monumenten wordt goed onderhouden door zowel bewoners/gebruikers als de gemeente. Het dorpskarakter is onverminderd herkenbaar. Het Kasteel en de vele tabaksschuren vormen de drijvende kracht van het fraaie beeld van de historische kern. Het onderhoud van de openbare ruimte in het gehele dorp gebeurt duurzaam en zorgvuldig onder ambtelijke verantwoordelijkheid met een goed gecoördineerde inbreng van de bewoners.

Wonen
Amerongen kenmerkt zich door een gedifferentieerd woningaanbod met aandacht voor starters en ouderen waardoor doorstroming mogelijk is. Dit is mogelijk dankzij initiatieven van gemeente, verhuurders, burgers en gezamenlijk optrekkende eigenaren. Naast renovatie wordt er nieuw gebouwd, passend bij de dorpskarakteristiek zonder aantasting van het landschap.

Culturele activiteiten en verenigingsleven
In de historische kern heeft de monumentale Andrieskerk naast een religieus vooral een cultureel karakter en biedt ruimte voor tal van activiteiten. In Amerongen-noord is Allemanswaard met de aangrenzende sporthal een onmisbare voorziening voor het gehele dorp. Hier wordt ruimte geboden aan tal van bestaande en nieuwe initiatieven vanuit het verenigingsleven, sportverenigingen en andere initiatiefnemers waaronder bedrijfsleven.

Ontmoetingsfuncties en voorzieningen
Om contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners en gemeente te bevorderen worden exploitanten, van plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, gestimuleerd en geschikte locaties gefaciliteerd. Naast basisvoorzieningen als supermarkt, bakker en slager zijn er kleinschalige horeca-voorzieningen en winkeltjes waar bewoners elkaar ontmoeten en toeristen gebruik van maken en allerlei functies zoals kinderboerderij, speelplaatsen en jeugdvoorzieningen. Dankzij het gemeenteloket in Allemanswaard kunnen Amerongers hier altijd met hun vragen terecht. De gemeentelijke handhaving is zichtbaar aanwezig.

Bereikbaarheid en verkeer 
Het voetgangers en fietsverkeer is goed geregeld, er is voorzien in fiets-snel-routes naar nabij-gelegen steden en er zijn goede busverbindingen en afroepbaar vervoer voor ouderen.
De oost-west verbinding voor autoverkeer functioneert goed en de noord-zuidverbinding alsmede de Lekdijk is voor vrachtverkeer en doorgaand autoverkeer beperkt.  Toeristisch autoverkeer wordt opgevangen op parkeerlocaties aan de oost- en westzijde van het dorp.

De leden van het Dorpsnetwerk  zijn zeer betrokken bij de toekomst van ons dorp en melden zich graag voor de uitwerking van de Toekomstvisie.